Algemene voorwaarden van MasterKey

Algemene voorwaarden

Algemene Contractvoorwaarden MasterKey

1. Aanbieding, toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met Masterkey-Plus B.V., h.o.d.n. MasterKey (hierna te noemen; “leverancier”) te sluiten overeenkomsten, door leverancier te verrichten leveringen en te leveren diensten, door leverancier uit te brengen offertes en andere rechtsbetrekkingen.
1.2 Aanbiedingen en andere uitingen van de leverancier die de onderhavige voorwaarden hanteert zijn niet als bindend bedoeld. Zij zijn dus vrijblijvend, voor zover het tegendeel niet ondubbelzinnig lijkt.
1.3. Toepassing van de door de wederpartij van de leverancier (hierna te noemen; “afnemer”) ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Prijs
2.1. De opgegeven prijzen gelden voor levering, het uitvoeren van werkzaamheden en feitelijke levering. Prijsopgaven zijn exclusief BTW, reiskosten, eventuele verblijfskosten en heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
Wijzigingen in arbeidslonen of in de kostprijzen van grondstoffen of materialen, voor zover die onmiddellijk ter zake van de overeengekomen prestatie worden besteed, respectievelijk gebruikt, en die zich meer dan drie maanden na het aangaan van een overeenkomst voordoen, zullen door de leverancier mogen worden doorberekend, zonder verdere oneigenlijke opslag.
Eventuele installatiekosten, montagekosten en andere in verband met de levering te maken kosten zijn niet in de prijs inbegrepen.
Opgegeven prijzen zijn alleen dan bindend, indien die bedoeling onmiskenbaar blijkt. In de overige gevallen gelden zij als vrijblijvende prijsindicatie.
2.2 Bij leveringen met een factuurwaarde van minder dan € 250,-, alsmede bij retournering van gerepareerde apparatuur worden administratie-, verzekerings- en verzendkosten in rekening gebracht.

3. Levering
De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen, bevestigingen en/of contracten worden naar beste weten gedaan en deze worden zoveel mogelijk in acht genomen, doch zij niet bindend. Bij overschrijding van deze termijnen zal de leverancier in overleg treden met de afnemer.

4. Betaling
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de volgende betalingscondities van toepassing:
* 1/3 deel bij opdracht, direct na ontvangst factuur,
* 2/3 deel bij levering, binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door de leverancier aan te geven wijze.
Vanaf de vervaldag is de afnemer de wettelijke rente verschuldigd. Onder vervaldag dient hierbij te worden verstaan: “de dag waarop betaling van de factuur dient plaats te vinden volgens overeenkomst, cq. de dag die geacht wordt overeengekomen te zijn als betaaldag”.
Door de leverancier te maken externe kosten van invordering of van rechtsuitoefening anderszins, waaronder alle kosten berekend door deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, worden door de afnemer vergoed. De leverancier is gerechtigd om deze kosten forfaitair te bepalen op 10% van het verschuldigde, met een minimum van € 200,-.

5. Eigendomsovergang, verlening/overdracht van rechten
Aan de afnemer afgeleverde zaken blijven eigendom van de leverancier en eventueel te verlenen dan wel over te dragen rechten blijven aan de leverancier voorbehouden, zolang de afnemer niet volledig de tegenprestatie heeft geleverd die hij uit hoofde van met de leverancier aangegane overeenkomst tot levering van zaken of tot dienstverlening in verband daarmee verschuldigd is.
In geval van in dienst name van een MasterKey medewerker in een situatie van interim-management door afnemer, brengt MasterKey afnemer een werving & selectiefee in rekening van minimaal drie maanden fulltime interim-werkzaamheden, tenzij anders overeengekomen.

6. Risico
Zaken zijn voor risico van de leverancier tot het ogenblik waarop het geleverde buiten de beschikkingsmacht is van leverancier. Het transport risico is voor afnemer, of van door afnemer gebruikte hulppersonen.

7. Garantie en aansprakelijkheid
7.1 a Voor tekortkomingen, voorvallend binnen een rechtsverhouding waarop deze voorwaarden van toepassing zijn (daaronder begrepen eventuele onrechtmatige daad), aanvaardt de leverancier slechts een beperkte aansprakelijkheid en een garantieverplichting als volgt:
b De aansprakelijkheid voor tekortkomingen is beperkt tot de geldelijke schade als gevolg van dood, lichamelijk letsel of waardevermindering wegens zaaksbeschadiging, en wel tot een bedrag van ten hoogste € 500.000,-. per gebeurtenis of samenhangende reeks van gebeurtenissen; en slechts voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door schuld, te wijten aan de leverancier of aan personen voor wie de leverancier verplicht is aansprakelijkheid te aanvaarden.
c Door de leverancier beschikbaar gestelde zaken die, anders dan als gevolg van voor rekening van de afnemer komende oorzaken, gebrekkig blijken te zijn, zal de leverancier de betreffende diensten alsnog kosteloos deugdelijk uitvoeren. De leverancier wordt eigenaar van de vervangen zaken of onderdelen.
Voor zover de gebrekkigheid van de beschikbaar gestelde zaak of de geleverde diensten daarin bestaat, dat daardoor inbreuk wordt gemaakt op enig recht van intellectuele eigendom, kan de leverancier aan de onderhavige verplichting voldoen door opheffing van het betreffende bezwaar of (te zijner keuze) door terugname van de betreffende zaak of ongedaanmaking van de betreffende diensten tegen teruggave van wat wegens het beschikbaar stellen daarvan betaald is.
De hiervoor sub a. en b. aangeduide verplichtingen gelden slechts wanneer de afnemer de betreffende tekortkoming of het betreffende gebrek onverwijld na de ontdekking daarvan aan de leverancier ter kennis heeft gebracht. Tenzij anders overeengekomen eindigt de sub b. aangeduide garantieverplichting drie maanden na de datum, waarop de betreffende zaak is afgeleverd.
7.2 Iedere verdere aansprakelijkheid ter zake van tekortkomingen of gebreken, is uitgesloten; bijvoorbeeld aansprakelijkheid wegens overschrijding van leveringstermijnen, wegens storing van een productie of distributieproces of van een administratieve organisatie, wegens verlies of beschadiging van gegevensdragers of gegevensbestanden en schade wegens inbreuken op rechten van intellectuele eigendom.
7.3 De afnemer zal geen rechten jegens de leverancier inroepen of geldend maken wanneer daardoor, in gevallen waarin lid 1 en lid 2 van dit artikel toepasselijk zijn, de leverancier verdergaande prestaties zou moeten leveren dan in dit artikel voorzien.
7.4 Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan de leverancier zich in de rechtsverhouding jegens de afnemer bedient.
7.5 De afnemer vrijwaart de leverancier voor alle aanspraken van derden ter zake van de schade die krachtens het in dit artikel bepaalde voor rekening van de afnemer zou blijven, indien de betreffende derde de afnemer zou aanspreken.

8. Intellectuele eigendom
De leverancier neemt alle redelijkerwijs te vergen voorzorgen in acht om te voorkomen dat te leveren prestaties in strijd kunnen komen met enig in Nederland geldend recht van intellectuele eigendom van een derde. Indien desondanks aan de leverancier verwijt valt te maken van het feit dat inbreuk op een dergelijk recht wordt gemaakt zal de leverancier, onverminderd de in artikel 7 bepaalde grenzen, het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten terugnemen, of zorgdragen dat de afnemer het geleverde, of een gelijkwaardige andere zaak, ongestoord kan blijven gebruiken; alles: mits de afnemer de leverancier tijdig in staat stelt om voor zijn belangen ten opzichte van degene die rechten van intellectuele eigendom geldend maakt, op te komen.

9. Overmacht
Bij intreden van omstandigheden die de nakoming van de verplichtingen van partijen, zoals bij normale afwikkeling van de betreffende transactie te verwachten, in die mate verzwaren dat niet valt aan te nemen dat partijen de betreffende verplichting ook bij aanwezigheid van de onderhavige omstandigheden zouden hebben aanvaard, worden de betreffende verplichtingen aan weerszijden opgeschort.

Als een situatie, zoals in de vorige volzin bedoeld, langer dan negentig dagen heeft geduurd hebben partijen het recht om, binnen negentig dagen nadien, de overeenkomst per aangetekend schrijven te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresenteerd is, wordt dan pro rata afgerekend, zonder dat partijen elkaar iets verschuldigd zullen zijn.

10. Ontbinding/annulering
10.1 In geval van annulering van een opdracht (hetgeen schriftelijk en bovendien aangetekend dient te geschieden), bedragen de annuleringskosten 15% van de overeengekomen prijs voor apparatuur en standaard programmatuur. De prijs voor maatwerk zal in rekening worden gebracht op basis van de werkelijk bestede uren tot aan het moment van annulering.

10.2 Met annulering wordt gelijkgesteld faillissement of surseance van betaling van de afnemer. Mocht een van de partijen surseance van betalen aanvragen of failleren, dan heeft de wederpartij het recht om de gesloten overeenkomsten door schriftelijke kennisgeving ontbonden te verklaren, dan wel (te zijner keuze) om de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten. Alle van de tot opzegging gerechtigde partij verschuldigde bedragen worden alsdan dadelijk opeisbaar. Overigens blijven de rechten ter zake van niet-nakoming van verbintenissen onverkort aan de betreffende partij voorbehouden.

11. Geschillen
Alle geschillen in aangelegenheden waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen behoudens de bevoegdheid van partijen om beslissingen van de president van de Arrondissementsrechtbank, rechtdoende in kort geding, uit te lokken, aan de uitspraak van de gewone rechter in de vestigingsplaats of het arrondissement van de leverancier of, indien partijen dit wensen, door arbitrage volgens het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam worden beslist.

12. Toepasselijk recht
Voor alle aangelegenheden waarin deze voorwaarden van toepassing zijn geldt uitsluitend Nederlands recht. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen uit een tussen partijen geldende rechtsverhouding zullen de partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.

13. Slotbepaling
Deze algemene voorwaarden beogen een redelijke regeling van de rechtsverhouding tussen de leverancier en de afnemer. Voor zover zich omstandigheden mochten voordoen waarin deze voorwaarden, of enige bepaling daarvan, tot onredelijke uitkomsten mochten leiden, zullen deze voorwaarden in zoverre toepassing missen.

Apeldoorn, Augustus 2016.