Algemene Voorwaarden: Elektronisch aanbestedingssysteem

Elektronisch Aanbestedingssysteem

Exploitant van de website en begripsbepaling

Deze website wordt beheerd door MasterKey-Plus B.V., een onderdeel van MasterKey Holding B.V. met statutaire zetel in Apeldoorn, kantoor houdend aan de Lange Amerikaweg 67, 7332 BP te Apeldoorn, ingeschreven onder nummer 08116459 in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Apeldoorn, tel. +31 (0)55 5384545, fax +31 (0)55 5384546.
In deze algemene voorwaarden hebben volgende begrippen volgende betekenis: Voorzieningen zijn alle functies, installaties, applicaties, informaties en verdere voorzieningen, die via deze website verkrijgbaar zijn (eventueel inclusief ISP-voorzieningen) (Internet service provider en/of Internet toegangsvoorzieningen). Aan MasterKey Holding verbonden ondernemingen zijn MasterKey-Plus B.V., MasterKey Deutschland GmbH, MasterKey Hospitality B.V. en alle ondernemingen die zich voor het merendeel, zij het direct of indirect, in het bezit van de Masterkey Holding bevinden of door deze worden beheerst. Voorwaarden zijn deze voorwaarden en condities. De woorden gebruiker en u staat voor elk persoon, die met of zonder vergunning van MasterKey-Plus toegang tot deze website neemt of van deze gebruik maakt, en — onafhankelijk, of hij/zij geregistreerd gebruiker van deze website is of abonnee of geregistreerd gebruiker van een voorziening is die via deze website wordt aangeboden of niet. Deze website of site is die website (homepage en daaraan verbonden internetpagina’s) of verdere samenstellingen van informatie en/of applicaties, die door MasterKey-Plus geëxploiteerd worden en die ter beschikking staan via toegang door middel van toegangsvoorzieningen zoals pc, laptop-computers, mobieltjes, PDAs, digitale camera’s, tv- of andere netwerkvoorzieningen via lichamelijk verbonden of draadloze netwerken (onder andere Internet en van netwerken, waar toegang kan worden verkregen via het Wireless Application Protocol of soortgelijke technologieën (WAP)), en waarin deze voorwaarden worden gepubliceerd of waarna in verbinding met een verzoek tot goedkeuring van deze voorwaarden, die door de gebruiker goedgekeurd moeten worden, uitdrukkelijk verwezen wordt. Alle verwijzingen op deze website of site sluiten een verwijzing naar de betreffende WAP pagina mee in. Een aantal verdere voorwaarden zin in het volgende hoofdstuk gedefinieerd.

Toegang tot de website en gebruik

Door toegang tot deze website of content op deze website te nemen, door het navigeren in deze of door downloaden of door posting of downloaden van deze site of een ander gebruik van de site en haar inhoud, als geregistreerd gebruiker of niet geregistreerd, verplicht u zich deze voorwaarden na te leven zonder enige wijziging (waarmee een overeenkomst tussen u en Masterkey-Plus tot stand komt) alsmede tot naleving van alle relevante wettelijke bepalingen.
Wanneer uw toegang tot deze website of delen daarvan of tot verdere voorzieningen, die aan betaling van abonnementskosten onderhevig zijn, neemt, kan Masterkey-Plus u in het geval van verzuim of niet nakoming in de betaling van opeisbare bedragen toegang weigeren of deze opschorten. Het is uw verantwoordelijkheid de betreffende hardware- en software aan te schaffen en voor betaling te zorgen van alle telefoon- of andere netwerkkosten, die voor toegang tot deze website en de voorzieningen en het gebruik van deze voorzieningen vereist zijn.
De toegang tot deze website of de voorzieningen kan worden beperkt tot een maximaal aantal sessies en/of een bepaalde duur binnen een concrete periode.
U verzekert dat u op deze website alleen via het voor dat doel door Masterkey-Plus ter beschikking gestelde interface toegang neemt.
Deze voorwaarden gelden in aanvulling tot andere voorwaarden die voor gebruiker op grond van een distributie, licentie- of verkoopovereenkomst of op grond van zulke voorwaarden gelden of op grond van andere toepasselijke overeenkomsten of voorwaarden. Wanneer deze website, of delen daarvan, regels, richtlijnen, gedragsnormen of verdere voorwaarden of instructies voor gebruiker bevatten, zijn gebruiker verplicht om deze na te leven. In het geval van conflicten of tegenstrijdigheden zijn deze voorwaarden van doorslaggevende betekenis. Wanneer u met een van genoemde voorwaarden (of andere regels, voorschriften, etc.) niet eens bent, mag u geen gebruik maken van deze website.
Deze voorwaarden kunnen bepalingen bevatten met functionaliteiten of voorzieningen op het oog, die niet via deze website beschikbaar zijn (of beschikbaar zouden sein). Wanneer zulke bepalingen uitsluitend op zulke functionaliteiten of voorzieningen betrekking hebben, zijn deze niet toepasselijk en beïnvloeden zij ook niet de geldigheid van de overige bepalingen.

Registratie als gebruiker

De gebruiker kan worden verzocht om bepaalde registratiegegevens te verstrekken en een registratieprocedure te volgen wanneer hij/zij materiaal up- en downloaden wil en wanneer hij/zij via deze website zulke voorzieningen, resources en bepaalde of alle website-content (zoals in het vervolg gedefinieerd ) wil communiceren of toegang tot deze wil nemen. Een voorwaarde voor gebruikmaking van deze website, de voorzieningen en van de website-inhoud is dat alle gegevens, die de gebruiker heeft medegedeeld, nu en in toekomst, waar, juist en volledig zijn en dat en deze de actuele situatie weergeven.
U bent verplicht om MasterKey-Plus onmiddellijk alle wijzigingen mede te delen die betrekking op uw registratie als gebruiker hebben. Een mededeling moet gebeuren aan het adres of aan het e-mail-adres van MasterKey-Plus, uw kunt deze adressen vinden op deze website of in deze voorwaarden.
Mocht MasterKey-Plus van mening zijn dat de gegevens niet waar, juist, volledig af actueel zijn of wanneer MasterKey-Plus om andere redenen, naar haar oordeel, van mening is dat zulke maatregelen redelijk zijn, kan MasterKey-Plus de gebruiker toegang tot de website en/of haar resources, voorzieningen en website-content weigeren en de betreffende gebruiker account opzeggen of beëindigen.
Voor zover Masterkey-Plus een ‘log-off’, ‘exit’ (of een dergelijke) optie aanbiedt, bent u verplicht, wanneer u zich met het oogmerk van toegang tot deze website of delen daarvan inlogt, aan het einde van de sessie uit uw account uit te loggen en deze te verlaten. Masterkey-Plus behoudt het recht om ingelogde gebruiker wiens account over een langere periode geen beweging laat constateren uit te loggen. Wanneer bij een van deze voorzieningen waarvan u via deze website gebruik maakt voor toegang tot Internet zelf (bv. ISP-services), behoudt Masterkey-Plus het recht, nadat voor u een verbinding tot stand werd gebracht, in het belang van het onderhoud van de kwaliteit van de voorzieningen voor de algemeenheid van gebruiker het recht, (1) uw verbinding te verbreken, wanneer uw verbinding tot de betreffende voorzieningen niet actief is, of dit in ieder geval na 15 minuten, of na verloop van een ander door ons naar redelijkheid te bepalen periode te doen respectievelijk (2) het totale aantal van de op een bepaald moment met een dienst verbonden gebruiker resp. de periode te beperken, gedurende welke één gebruiker per sessie verbonden kan worden.

Wachtwoorden en accountgegevens

De gebruiker is zowel voor de vertrouwelijkheid van zijn/haar wachtwoord, de inlognaam en andere eventuele data zelf verantwoordelijk als ook voor alle activiteiten met betrekking tot zijn gebruiker-account. Eventueel onbevoegd gebruik van de gebruiker account of andere overtredingen van bepalingen omtrent de veiligheid moet Masterkey-Plus dadelijk worden medegedeeld. Uw registratie is gebonden aan u als persoon, u bent niet bevoegd uw account naam, gebruiker ID, of wachtwoord tegenover andere personen openbaar te maken of ter beschikking te stellen. Ieder mededeling van uw accountgegevens en wachtwoord door u kan het beëindigen, resp. wissen van uw registratie respectievelijk uw registratie betekenen. In zo’n geval gebeurt het wissen – wanneer u voor content/voorzieningen bent geregistreerd waarvoor abonnementstarieven of andere betalingen te verrichten zijn – zonder restitutie, aanvullende kosten wegens onbevoegd gebruik maken kunnen in rekening worden gebracht.

Wijziging aan de website en de onderhavige voorwaarden

MasterKey-Plus en/of ‘Third Party-Providers’ kunnen te allen tijde met of zonder aanzegging verbeteringen en/of wijzigingen aan de producten, de support, de voorzieningen, programma’s, prijzen en/of verdere website-content doorvoeren ( deze voorwaarden daarin inbegrepen).
MasterKey-Plus kan wijzigingen van deze voorwaarden (of andere content van de website) door een betreffende beschrijving op haar website of via ander communicatiekanalen bekendmaken. MasterKey-Plus die toegang uitoefenen op deze website nadat een dergelijke wijziging op deze website bekend werd gemaakt of via een ander weg werd medegedeeld zijn daaraan gebonden zodra deze wijziging of nieuwe voorwaarden op de website zijn verschenen of op een andere manier werd bekendgemaakt, ook dan, wanneer de MasterKey-Plus de pagina waarop die wijziging of nieuwe voorwaarden zijn weergegeven, niet opzoekt. Het is derhalve raadzaam, de website en de onderhavige voorwaarden van tijd tot tijd te controleren.

Toegestaan en verboden gebruik van deze website

Toegang tot deze website en gebruik daarvan, met inbegrip van bekijken, downloaden, vermenigvuldigen, presenteren, positioneren (posting) en publiceren van data, grafieken, beelden, lichtbeelden, ontwerpen, beschrijvingen, informatie en tekst, video-, audio-, muziek- en geluidscomposities, toepassingen, software (met inbegrip van applets) en softwarecomposities, sturing- en andere dienstprogramma’s (toepassingen) zoals in het vervolg gedefinieerd), van de inhoud van ieder e-mail nieuwsbrief of soortgelijke mededelingen, zoals van MasterKey-Plus of in de naam van MasterKey-Plus met betrekking op deze website en/of de registratie van de gebruiker of het abonnement doorgegeven, alsmede van verdere content op deze website, die rechtstreeks van MasterKey-Plus, van aan MasterKey-Plus verbonden ondernemingen, of hun product-, support- of service-provider gecreëerd en beschikbaar gemaakt werd (in het vervolg de: website-content), is verboden, voor zover niet uitdrukkelijk in overeenstemming met deze voorwaarden toegestaan. Dat geldt met betrekking tot de toepassing van ieder middel, inclusieve elektronische, mechanische, kopieer-,opname- en andere middelen.
Masterkey-Plus verstrekt de gebruiker beperkte toestemming voor toegang tot deze website en de content daarvan en een persoonlijk maar niet zakelijk gebruiksrecht daarvan als support- en communicatieresource uitsluitend voor doeleinden, zoals op de website gedefinieerd, voor zover alle auteursrechtelijke – en verdere intellectuele eigendomsrechten (voor zover aanwezig) met betrekking tot de content van de website worden behouden.
Alle verdere gebruik van de website, met insluiting van het gebruik voor andere doeleinden als die in het voorgaande werd genoemd, alsmede wijzigingen, distributie, overdracht en downloaden van de website (met uitzondering van het pagina-caching), herpublicatie of reverse engineering, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Masterkey-Plus is verboden (voor zover zo’n verbod niet volgens een toepasselijke wet onmogelijk is). De toestemming voor gebruik van de website sluit onder andere niet die toestemming voor doorverkoop, zakelijk gebruik of distributie van website-content, de registratie en gebruik van product-, support- of servicelistings, -beschrijvingen of -prijzen in, en ook niet het derivatief gebruik van deze website of de website-content (onder insluiting van framing), van downloaden of kopiëren van klantinformatie, strekkende tot voordeel van andere kooplui, ieder gebruik voor data-mining-, robot- of soortgelijke tools voor het verzamelen van gegevens en extractie van gegevens, ieder gebruik van website-content in een ander website-, server- of in met het netwerk verbonden computeromgeving of een soort gebruik van website-content, die een verbinding met producten, support of voorzieningen van MasterKey-Plus of een aan MasterKey-Plus verbonden onderneming suggereert, voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk tussen de betreffende partijen overeengekomen.
Het is de gebruiker niet toegestaan, van deze website of van de daar geboden voorzieningen op een wijze gebruik te maken in strijd met toepasselijk recht of betreffende bepalingen, of die tot beschadiging onderbreking of belemmering aan deze website of haar voorzieningen leidt of kan leiden. Het is de gebruiker verboden, niet geoorloofde toegang op welke deel van deze website dan ook te nemen of op andere gebruikersaccounts of op computer systemen of -netwerken, die met deze website zijn verbonden, zij het nu als hacking, password-mining of in andere vorm. Het is de gebruiker verboden, persoonlijke informatie over anderen via deze website te achterhalen of pogen te achterhalen.

Copyright – rechten aan content van deze website

MasterKey-Plus draagt geen rechten met betrekking tot haar website-content over, die door de gebruiker gedownload of gebruikt wordt. Website-content, onder andere voor wat selectie en rangschikking betreft, is eigendom van MasterKey-Plus of van de aan MasterKey-Plus verbonden ondernemingen en/of hun content- en technologie provider, en zij is door intellectuele eigendomsrechten en andere rechten beschermd. De beperkte toestemming voor het gebruik van de website-content (voor de doeleinden die in de voorafgaande passage zijn genoemd) is uitdrukkelijk aan de voorwaarde van erkenning, inachtneming en behoud van alle auteursrechten, merkrechten- en andere notities van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot website-content en alle beschermende rechten en andere rechten van MasterKey-Plus of de aan MasterKey-Plus verbonden ondernemingen en/of van content- en technologie provider aan intellectueel eigendomsrecht aan de website-content verbonden. De gebruiker verkrijgt geen enkel eigendomsrecht aan e-mailadressen, URLs of andere persoonlijke kenmerken, die hem zijn medegedeeld met het oog op het betrekken van via deze website beschikbare voorzieningen of door hem zijn gekozen. De beperkte rechten van de gebruiker betreffende het gebruik van zulke kenmerken behouden hun geldigheid slechts zolang diens registratie/gebruikersaccount voor toegang tot deze website of de betreffende diensten geldig is. Na beëdiging van deze geldigheidsduur door Masterkey-Plus, om welke redenen dan ook, is Masterkey-Plus vrij, elk dergelijke kenmerk naar eigen oordeel te gebruiken respectievelijk aan andere gebruiker verder te geven.
Niet geoorloofd gebruik of niet geoorloofd kopiëren van website-content of gebruikmaking van website-content, in strijd met deze bepalingen, kan inbreuk van merk-, beeld-, auteursrechten- en andere beschermende rechten betekenen als ook inbreuk op civiel- en strafrechtelijke normen. Het is de gebruiker verboden, ieder website-content (of ieder content, die via deze website beschikbaar wordt gemaakt) op een manier te gebruiken, die schending van merkrecht-, auteursrecht- of andere beschermende rechten constitueert. Masterkey-Plus behoudt alle rechten met betrekking tot zo’n gebruik die niet is geoorloofd of in strijd is met deze voorwaarden.

Gebruiker-content – via upload geüploade of overdracht informatie/materiaal

In deze voorwaarden beoogt het begrip gebruiker-content informatie en verdere content, die aan MasterKey-Plus wordt overgedragen of aan MasterKey-Plus kan worden overgedragen, of die door een gebruiker via deze website of daaraan verbonden middelen kan worden ingegeven of geüpload, onder andere, met insluiting van beeldmateriaal, video’s, geluidsmateriaal, grafiek, documenten of databestanden, informatie over natuurlijke of andere personen, mededelingen, e-mail- en andere boodschappen, bestanden, tekst, meningsuitingen of andere informatie.
Met de upload van gebruiker-content naar de website of de overdacht of het ter beschikking stellen van gebruiker-content aan respectievelijk voor andere gebruiker of Masterkey-Plus of aan Masterkey-Plus verbonden ondernemingen overeenkomstig, of op grond van, een gebruikmaking van sites, voorzieningen of van website-content of om andere redenen, verstrekt de gebruiker Masterkey-Plus, de aan Masterkey-Plus verbonden ondernemingen en door deze benoemde personen (of hij verzekert dat de eigenaren van dergelijke gebruiker-content zulks uitdrukkelijk verstrekt heeft) een onbeperkt, kosteloos, onherroepelijk een eenvoudig recht om zo’n licentie (met insluiting van commerciële gebruikmaking) voor het gebruiken, kopiëren, verstekken van sublicenties, vermenigvuldigen, wijzigen, aanpassen, publiceren, vertalen, in het openbaar vertonen, en distribueren van gebruiker-content of voor de vervaardiging van gededuceerd werk van gebruiker-content (of van delen daarvan) en overname daarvan (geheel of gedeeltelijk) in ieder vorm, in ieder medium of met ieder technologie, die nu bekend is of in toekomst ontwikkeld gaat worden. Bovendien verzekert de gebruiker dat hij over rechten beschikt, die voor de toebedeling van zo’n licentie vereist zijn, en dat hij afstand heeft genomen van zgn. ‘morele rechten (recht om de veranderde versie van een werk te verbieden)’ aan elk soort van gebruiker-content. De volledige gebruiker-content geldt als niet-vertrouwelijk en Masterkey-Plus is niet verplicht tot vertrouwelijkheid over gebruiker-content van welke aard dan ook.
Het in de voorafgaande alinea genoemde geldt echter niet voor persoonlijke informatie, hoe dan ook, die door gebruiker met betrekking tot hun persoon wordt overgedragen. Deze wordt uitsluitend op die manier verwerkt, zoals dat is bepaald in het hoofdstuk over persoonlijke gegevens van het gegevens- of registratieformulier van deze of de daaraan verbonden Masterkey-Plus-websites, op andere punten in deze voorwaarden of in verdere voorwaarden en condities, die uitdrukkelijk ten aanzien van een tussen de gebruiker en een aan Masterkey-Plus verbonden onderneming gesloten transactie gelden.

Verboden en beperkte gebruiker-content

Auteursrechtelijk beschermd materiaal en andere rechten aan intellectueel eigendom

MasterKey-Plus verbiedt de upload van content, die muziek, software, beelden (staande en bewegende beelden), literair en artistiek werk of ander materiaal bevat, door normen ter bescherming van intellectueel eigendom beschermd (of inbreuk kan maken op normen met betrekking tot intellectueel eigendom van anderen), voor zover de gebruiker niet de eigenaar van deze exclusieve rechten is of deze controleert of de vereiste goedkeuring verkregen heeft (de gebruiker verzekert dat in het geval hij zulke content gaat uploaden). MasterKey-Plus verbiedt de upload van daadwerkelijk of vermeend auteursrechtelijk beschermd materiaal, waarvan gebruik niet is toegestaan, of van vervalst materiaal.

Gegevens met betrekking tot de persoon

Met uitzondering van persoonsgegevens, die de gebruiker voor registratie en/of opening van een account doorgeeft, of (indien van toepassing) van persoonlijk informatie met betrekking tot andere natuurlijke personen die de gebruiker bekend zijn, voor opname in een online-agenda van zo’n gebruiker, verbiedt MasterKey-Plus de upload van ieder gebruiker-content, waarin persoonlijke of vertrouwelijke (privé) informatie met betrekking tot een natuurlijk persoon of rechtspersoon bekend worden gemaakt, met inbegrip van telefoonnummers, e-mailadressen of concrete adressen, bank- en girogegevens van gebruiker, wachtwoorden en informatie van financiële aard.
Voor het geval dat persoonlijke informatie met betrekking tot een natuurlijk persoon of beelden van zo’n natuurlijk persoon van een gebruiker ten behoeve van opname in een online-agenda van zo’n gebruiker of het fotoalbum (of voor dergelijke doeleinden) wordt geüpload, verzekert de gebruiker, dat zo’n persoon toestemming tot zo’n overdracht heeft gegeven, de daarmee verband houdende verwerking van gegevens en een gebruikmaking van zo’n gebruiker-content zoals in deze voorwaarden geregeld.

Upload van destructief materiaal

MasterKey-Plus verbiedt de upload van computerprogramma’s, bestanden en ander gegevens-materiaal, dat destructieve en onberekenbare kenmerken bevat zoals gemanipuleerde bestanden, “verstopte” bestanden (bv. beelden, die zijn geïntegreerd in audio-bestanden), wormen, Trojaanse paarden of bots voor het scrollen, afbeelding van meerdere schermen of voor verdere activiteiten, die de integriteit of het functioneren van de website of van online communicatie in het algemeen verstoren of kunnen verstoren.

Controle van gebruiker-content door MasterKey-Plus

Via deze website biedt MasterKey-Plus slechts ontmoetingsruimte voor gebruiker, waarmee deze toegang tot bepaalde, gekenmerkte voorzieningen hebben respectievelijk toepassingen en/of informatie kunnen verkrijgen. MasterKey-Plus kan en zal geen toezegging doen met de strekking dat MasterKey-Plus de gebruiker-content of het gedrag van gebruiker van gebruiker-content of website-content kan controleren, verifiëren, censureren of op een andere manier zal filteren of controleren.
Desalniettemin kan MasterKey-Plus, waarbij MasterKey-Plus daartoe geenszins is verplicht, de gehele gebruiker-content manueel niet geautomatiseerd controleren, die naar deze website wordt geüpload of kan worden geüpload, en MasterKey-Plus kan voor het overige alle domeinen van deze website controleren of verifiëren, waarin gebruiker mededelingen overdragen of plaatsen, of waarin zij onder elkaar of met MasterKey-Plus (indien toepasselijk) communiceren, o.a. met inbegrip van chat rooms, nieuwsgroepen, bulletinboards, community pagina’s, fotoalbums, persoonlijke internetsites of ander domeinen en forums (forums). MasterKey-Plus kan alle gebruiker -content, die MasterKey-Plus naar haar exclusief oordeel ongeschikt of verfoeilijk acht, of die op andere wijze in strijd is met bepalingen uit deze algemene voorwaarden afwijzen, niet op Internet zetten, niet gebruiken, verwijderen, wijzigen, door een toegangsverbod afsluiten en/of wissen, terwijl MasterKey-Plus daartoe niet is verplicht. Hiervoor is geen formele bemoeienis, bezwaar of klacht met betrekking tot de betreffende gebruiker-content vereist noch het bewijs hieromtrent. MasterKey-Plus is gerechtigd maar niet verplicht, met alle autoriteiten samen te werken of aan verzoeken van rechtbanken en andere overheidsorganen te voldoen, waarin MasterKey-Plus wordt verzocht, de identiteit van personen prijs te geven die gebruiker-content op internet zetten.

Geen aansprakelijkheid voor gebruiker-content en gebruikmaking van de website

Materiaal, informatie en meningsuitingen (die ook gebruiker-content kunnen insluiten), ook in forums verkrijgbaar en/of tot uitdrukking gebracht (of via andere middelen van toegang tot gebruiker-content), zijn niet bij wijze van noodzakelijkheid van MasterKey-Plus, van aan MasterKey-Plus verbonden rechtssubjecten (of van zulke die door deze goedgekeurd worden). De gehele gebruiker-content is slechts als meningsuiting en niet als voorstelling van feiten op te vatten.
Alle gebruiker-content en/of voorzieningen, die u verkrijgt of waarvan u gebruik maakt, of die u via gebruikmaking van deze website overdraagt, onder andere, met inbegrip van gebruikmaking van alle forums, is uitsluitend van uw oordeel afhankelijk en gebeurt op uw risico. Voor alle gebruiker-content geldt de beperking en uitsluiting van aansprakelijkheid zoals in deze voorwaarden vervat. Veiligheid van deze website en van de gebruiker-content kan niet worden gegarandeerd.
U bent zich ervan bewust, dat bij het prijsgeven van persoonlijk of andere informatie door u in het kader van de online procedure, bijvoorbeeld via berichten bulletins, chat rooms of andere procedures, die informatie door onbekende personen geregistreerd en gebruikt kan worden. Weliswaar onderneemt Masterkey-Plus alles in haar macht staande om bescherming van informatie van persoonlijk aard alsmede uw privacy te effectueren toch kan Masterkey-Plus niet instaan voor de veiligheid van alle informatie die door u online wordt doorgegeven. Her prijsgeven van dergelijke informatie door u gebeurt op eigen risico. Met uitzondering van persoonlijke informatie, die door de gebruiker voor het doel van registratie of opening of actualisering van zijn account wordt doorgegeven (voor bescherming van deze data zal Masterkey-Plus zich op economisch redelijke en verantwoorde wijze inspannen), is Masterkey-Plus niet aansprakelijk voor gebruiker-content (onder andere sluit Masterkey-Plus elk aansprakelijkheid met betrekking daartoe uitdrukkelijk uit), die voor een bepaald domein van de website overgedragen wordt, die als beschermde, privé-domein of domein van de website met beperkte toegang kenbaar is (of als zulke wordt begrepen), die andere personen dan de gebruiker, die de gebruiker-content heeft doorgegeven, toegankelijk is. Masterkey-Plus is eveneens niet aansprakelijk voor het niet-beschikbaar zijn van gebruiker-content (en Masterkey-Plus sluit iedere aansprakelijkheid met betrekking daartoe uit), die voor een domein werd doorgegeven, die als public area van zo’n website getypeerd werd, of voor andere forums, waar andere gebruiker dan de gebruiker die de gebruiker-content heeft doorgegeven, toegang kunnen nemen.
Masterkey-Plus is niet verplicht, om in geschillen te interveniëren, die eventueel tussen u en andere gebruiker ontstaan, of in gevallen waar u samen met andere gebruiker als partij optreedt, of die op deze website betrekking hebben of op ieder denkbare manier met deze verband houden.
Binnen het kader van de wettelijke bepalingen van auteursrecht, bescherming van de goede naam, bescherming van de privésfeer of uit andere rechtsgronden sluit Masterkey-Plus iedere aansprakelijkheid uit met betrekking tot vorderingen van welke aard dan ook op grond van gebruiker-content, inclusief vorderingen op grond van virussen, smaad, schriftelijke belediging, aanstotelijkheid of onjuistheid in verband met verboden gebruiker-content of andere gebruiker-content.
Masterkey-Plus sluit iedere aansprakelijkheid met betrekking tot niet geoorloofd gebruik van gebruiker-content (door andere gebruiker) uit en Masterkey-Plus sluit iedere aansprakelijkheid met betrekking tot gebruiker-content uit, die verband houdt met inbreuk op alle mogelijke auteursrechten, merkrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van en ander gebruiker of een ander persoon.
De gebruiker is alleen voor de gehele schade (met insluiting van website-content) verantwoordelijk, die door gebruikmaking van de website of door gebruikmaking of doorgeven van gebruiker content mogelijk ontstaat, onder andere op grond van geschillen en gevallen, die in de dit hoofdstuk voorafgaande hoofdstukken worden beschreven en uit verbonden transacties of gebeurtenissen.
Masterkey-Plus is niet aansprakelijk voor niet geoorloofd toegang tot de account van een gebruiker of het automatische doorsturen van mededelingen en/of storingen (die door virussen of op een andere manier worden veroorzaakt) aan personen, wiens gegevens van een gebruiker voor de doel van opname in een online-agenda werden doorgegeven, dat via deze website beschikbaar is.
Aansprakelijkheidsuitsluiting en -beperking als deel van deze voorwaarden geldt onafhankelijk van de vraag of deze aansprakelijkheid op grond van overeenkomst, onrechtmatige daad (inclusieve nalatigheid en smaad), aansprakelijkheid, onafhankelijk van een schade veroorzakend feit, schending van garantieverplichtingen of op grond van welk ander rechtsgrond dan ook wordt ingeroepen.

Opslaan en verlies van gebruiker-content

Wanneer MasterKey-Plus email faciliteiten, web-hosting- of andere voorzieningen via deze website beschikbaar maakt, vereist deze ter beschikking stelling computeropslagcapaciteit. MasterKey-Plus behoudt derhalve het recht om beperkingen (van tijdelijke of niet-tijdelijke aard) met betrekking tot opslag te beschikken en te wijzigen, door een verwijzing naar de opslagcapaciteit, de tijd/ het ouderdom van de bestanden (bijvoorbeeld e-mails ouder dan 180 dagen), het aantal en/of de grootte van bestanden of op overige criteria, die MasterKey-Plus vrij is te bepalen. Zonder het algemeen karakter van het voorafgaande lid te willen beperken, geldt dat materiaal dat zulke grenswaarden overschrijdt, gewist wordt of niet voor opslag van dien aard geaccepteerd kan worden. Doorverkoop van op deze website aangeboden opslagruimte is de gebruiker verboden.
Masterkey-Plus is niet aansprakelijk voor verlies, wissen, verwijderen of niet gebeurde levering aan de voorziene ontvanger van gebruiker-content, die naar deze website geüpload is, onafhankelijk van de vraag, of dat door computervirussen, toegang door niet bevoegden, of doorn een andere wijze werd veroorzaakt. Het is de gebruiker ten sterkste aangeraden, een veiligheidskopie (back-up) van alle gebruiker-content uit te vaardigen, en de gebruiker verplicht zich dat hij/zij dat met betrekking tot alle gebruiker-content doet die hij/zij gaat uploaden. Masterkey-Plus behoudt het recht, toegang tot deze website te allen tijde zonder mededeling te weigeren en gebruiker-content te verwijderen.

Geen garantie – site-inhoud en website-content

Alle website-content en alle voorzieningen worden “zoals ze er zijn” en “zoals voorhanden” beschikbaar gesteld, en MasterKey-Plus sluit -in grootst mogelijke omvang en voor zover met het betreffende recht in overeenstemming- alle garantie en toezegging van welk aard dan ook uit (de “garanties”), uitdrukkelijk of stilzwijgend met betrekking tot de content van de website en de daarin aangeboden voorzieningen, onder andere met inbegrip van garanties met betrekking tot gangbare, bevredigende kwaliteit, bekwaamheid voor een bepaald doel en integriteit van intellectuele eigendom van derden.
Onder andere geldt als volgt:
Masterkey-Plus geeft geen verzekering, dat de website behoorlijk beschikbaar, of ter gebruikmaking op alle plaatsen beschikbaar, en vrij van virussen is. Wie toegang tot deze website neemt en gebruik maakt van de content van deze website en/of de voorzieningen, is voor het in acht nemen van alle daarop betrekking hebbende wetten en bepalingen verantwoordelijk, onder andere met inbegrip van alle toepasselijke nationale en plaatselijke wetten en bepalingen.
Weliswaar levert MasterKey-Plus alle inspanning met betrekking tot de controle van juistheid, betrouwbaarheid en actualiteit van de gehele content van de website, onder andere met inbegrip van – voor zover toepasselijk – gegevens met betrekking tot producten, voorzieningen, support en andere gegevens en den van derden verkregen beschrijvingen, toch geeft MasterKey-Plus geen garantie met betrekking tot de juistheid van geen van die verklaringen op deze website. Materiaal, producten, support, voorzieningen of informatie, op deze website beschreven of waaraan op deze site wordt gerefereerd zijn mogelijk verouderd. MasterKey-Plus verplicht zich niet tot actualisatie van de website-content. MasterKey-Plus sluit iedere aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor iedere fout of omissie in de content van de website uit (voor zover zo’n uitsluiting niet onverenigbaar is met de eventueel gegeven garanties en andere voorwaarden en condities met betrekking tot product- of serviceverkopen van MasterKey-Plus). Alle besluiten die op grond van informatie uit website-content (of uit de gebruiker-content) tot stand gekomen, zijn voor rekening en risico van de gebruiker.
MasterKey-Plus verzekert niet dat de functies of voorzieningen die op deze website of andere interacties via deze website, continu, zonder onderbreking, op veilige manier en foutloos ter beschikking zullen staan, dat alle fouten hersteld worden, of dat deze website of de server, die deze website beschikbaar maakt, vrij van virussen of nadelige bestanddelen (componenten) zullen zijn. MasterKey-Plus en de aan MasterKey-Plus verbonden ondernemingen zijn niet aansprakelijk voor schade met virussen, hoe dan ook, die uw computer hard- en software of overig vermogen op grond van uw toegang tot deze website of het gebruik van deze kunnen beschadigen respectievelijk aantasten, onder andere, met inbegrip van download van beelden, software of overige website-content. Wanneer de website-content tot een service-, reparatie- of correctie aan equipement of data aanleiding geeft, zal de gebruiker alle kosten overnemen die in dat verband ontstaan.
Informatie van de website-content (en in de gebruiker-content), is geen juridisch-, medisch-, of financieel advies, er is derhalve niet geschikt voor toedracht van vertrouwen. ‘Forward looking statements’ (bevinding over de rentabiliteit van investeringen) of soortgelijke verklaringen moeten als volstrekt vrijblijvend beschouwd worden. Masterkey-Plus behoudt het recht, geen handelingen in overeenstemming met dergelijke verklaringen uit te voeren.
De website kan verwijzingen naar concrete MasterKey-Plus producten en voorzieningen bevatten welke in een bepaald land niet zonder meer beschikbaar zijn of in zijn geheel niet beschikbaar zijn. In beginsel zijn dergelijke verwijzingen niet als stilzwijgende akkoordverklaring of garantieverklaring op te vatten dat dergelijke producten of voorzieningen altijd in een bepaald land beschikbaar zullen zijn.
Wanneer het toepasselijke recht de zojuist beschreven uitsluiting van garantie door Masterkey-Plus verbiedt, geldt voor Masterkey-Plus zo’n beperking of uitsluiting van garantie alleen in die omvang, zoals dat maximaal in overeenstemming met de bepalingen van dat toepasselijke recht geoorloofd is.

Zaken met derden

Wanneer het voor de gebruiker mogelijk is via deze website (of via middels links verbonden website(s)) zaken met een derde te doen (onder andere met andere gebruiker of een ander service provider of product verkoper), die niet MasterKey-Plus of een aan MasterKey-Plus verbonden onderneming is, zullen dergelijke transacties als transactie gelden die uitsluitend tussen u en die derde tot stand zijn gekomen (en alle rechten en plichten zullen op een desbetreffende aard tot stand komen).

Download van software en online-applicaties- beperkingen en uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle stuurprogramma’s, software, programma’s (onder andere onder insluiting van aller upgrades en updates, perifere en andere applicaties, voorzieningen of serviceprogramma’s en alle bestanden en beelden, in software, programma’s en overig materiaal opgeslagen of door deze gecreëerd, die voor download of als remote applicatie of een dergelijke service middels content van de website beschikbaar zijn (‘toepassingen’), worden als support en voorziening voor de gebruiker ter beschikking gesteld. Rechten aan toepassingen kunnen niet aan gebruiker worden overgedragen (onafhankelijk of deze worden gedownload of niet). MasterKey-Plus, aan MasterKey-Plus verbonden ondernemingen of de betreffende licentiegever zijn eigenaren daarvan (met betrekking tot het intellectueel eigendom aan dezelfde).
Hert gebruik van toepassingen door de gebruiker wordt evenzeer door de voorwaarden van alle verbonden online- of offline-documenten, gebruiker-licenties of andere beslissende voorwaarden en condities bepaald, door de betreffende leverancier of licentiegever (‘EULA’) vastgesteld (die in het geval van tegenstrijdigheid met onderhavige voorwaarden deze vervangen). Wanneer een utility niet van een EULA is voorzien, wordt u een licentie voor zo’n utility als niet voor overdracht vatbaar, op eenvoudige wijze als licentie voor u als enkele gebruiker toebedeeld, waarbij MasterKey-Plus zo’n licentie kan opzeggen.
Van toepassingen mag slechts op die manier gebruik worden gemaakt, zoals de betreffende EULA bepaald. Voor zover niet uitdrukkelijk anders in de betreffende EULA of in overeenstemming met het toepasselijke recht geoorloofd, is het de gebruiker verboden, toepassingen te vermenigvuldigen, te kopiëren, te verhuren, in leasing te verhuren, in reverse engineering te analyseren, te decompileren of te verkopen. Een niet geoorloofde vorm van gebruik van toepassingen is in strijd met auteursrechten en andere rechten aan intellectueel eigendom, MasterKey-Plus of de betreffende licentiegever (zoals concreet toepasselijk) zijn alle rechten voorbehouden.
MasterKey-Plus verzekert niets met betrekking tot juistheid en betrouwbaarheid van resultaten of van de output, die uit de inzet van de toepassingen kunnen worden afgeleid. MasterKey-Plus neemt noch enige verantwoordelijkheid voor verlies van data of schade, ontstaan door installatie van gedownload toepassingen, noch staat MasterKey-Plus op een andere manier in voor; respectievelijk aanvaardt aansprakelijkheid met betrekking tot de toepassingen. MasterKey-Plus recommandeert voor installatie of gebruik van toepassingen altijd om een kopie van alle gegevens op harde schijf voorradig te hebben (waarop de toepassingen geïnstalleerd zijn), de gebruiker verzekert, dat hij/zij dat altijd zal doen. MasterKey-Plus en aan MasterKey-Plus verbonden ondernemingen bieden geen support en ondersteuning bij het gebruik installatie of onderhoud van toepassingen (voor zover zulks niet uitdrukkelijk anders in de betreffende EULA wordt bepaald) of bij de oplossing van vragen of problemen, die als resultaat van het gebruik of de installatie van toepassingen kunnen ontstaan.
U bevestigt dat de toepassingen en alle begeleidende documentatie en/of technische informatie aan voorschriften met betrekking tot uitvoercontrole onderhevig kunnen zijn. U doet toezeggen dat u geen directe export en re-import van de toepassingen gaat beogen, wanneer zulks in strijd zou zijn met desbetreffende wetten of bepalingen.
Wanneer MasterKey-Plus nochtans (schriftelijk) support toezegt zal zo’n support alleen voor MasterKey-Plus producten met besturingssysteem en verdere software en in dezelfde vorm en versie plaatsvinden, zoals deze door MasterKey-Plus of in een bedrijf van een aan MasterKey-Plus verbonden onderneming werd verzonden, en MasterKey-Plus kan support voor MasterKey-Plus producten afwijzen, naar welke toe toepassingen op een later moment werden geüpload of in welke deze later werden overgenomen.
De betreffende EULA’s kunnen verdere uitsluiting of beperking van garantie en aansprakelijkheid met betrekking tot toepassingen bevatten.
Download van een utility impliceert toestemming tot deze voorwaarden. Wanneer u met deze voorwaarden er niet eens bent mag u geen utility of bijhorende online-documentatie downloaden.

Aansprakelijkheidsuitsluiting met betrekking tot website-content

MasterKey-Plus, aan MasterKey-Plus verbonden ondernemingen of andere personen, die deelhebben aan ontwikkeling, productie, hosting of levering van website-content zijn niet aansprakelijk voor directe, indirecte, concrete of terloops ontstane schade en ook niet voor vervolgschade of boete inclusieve schadevergoeding, onder andere niet voor verlies van data, gemiste winst, onderbreking in de zakelijke activiteit of tijdsverlies of schade van welke aard dan ook (onder andere niet voor schade die in verband met nalatigheid of andere tekortkomingen veroorzaakt werd), ontstaan op grond van gebruik van de website-content of het onvermogen, om van deze op een adequaat manier gebruik te kunnen maken ook wanneer MasterKey-Plus of een bevoegd vertegenwoordiger de mogelijkheid van zulke schade werd medegedeeld.
Het toepasselijke recht kan uitsluiting van aansprakelijkheid zoals in deze paragraaf genoemd in alle gevallen verbieden. Uitsluiting van aansprakelijkheid, zoals in deze paragraaf genoemd, vindt (dan) alleen binnen het maximaal geoorloofd omvang plaats, zoals het toepasselijke recht zulks toelaat.
De aansprakelijkheid van MasterKey-Plus voor schade en verlies (volgens het contractenrecht, de bepalingen over nalatigheid, het recht van de onrechtmatige daad of op grond van een andere rechtsbron) is in geen geval hoger als het bedrag, door de gebruiker voor toegang tot deze website betaald (voor zover niet dwingend anders door het toepasselijk recht voorgeschreven). Geen bepaling uit deze voorwaarden is als uitsluiting van aansprakelijkheid van MasterKey-Plus of aan MasterKey-Plus verbonden ondernemingen in het geval van dood of persoonsschade uit te leggen, die ontstaat op grond van nalatigheid door MasterKey-Plus of door aan MasterKey-Plus verbonden ondernemingen.

Persoonlijke gegevens, bescherming van gegeven en cookies

Indien u via deze website of in het kader van een telefonisch registratieprocedure informatie doorgeeft verklaart u akkoord te gaan met de bewerking van op uw persoon betrekking hebbende gegevens zoals uw naam en uw functie, uw adres, telefoonnummer, details met betrekking tot het eerste contact en andere persoonlijke gegevens (‘persoonlijke gegevens’) in overeenstemming met de voorwaarden, die aan u in het met ‘persoonlijke gegevens’ (of iets dergelijks) beschreven deel van het registratie-/data-entry-formulier of in het kader van de telefonische registratieprocedure voor deze website werden doorgegeven.
Erkent u dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor persoonlijke identificatie in verband met uw toegang tot deze website, respectievelijk voor de verzekering van de toegang tot deze website of delen daarvan tegenover geregistreerde gebruiker of betalende abonnees alsmede voor de bewaking van deze toegang vereist zijn en gaat u akkoord met de verwerking van deze gegevens.
Onder bepaalde omstandigheden kan MasterKey-Plus u om aanvullende gegevens verzoeken in de vorm van fotokopieën van legitimatie papieren of creditcards, bijvoorbeeld voor controle van uw identiteit of ten behoeve van bedrogspreventie. Voor zover aan MasterKey-Plus in verband met deze website zulke aanvullende gegevens worden doorgegeven, worden deze eveneens als ‘persoonlijke gegevens’ beschouwd.
Masterkey-Plus is gerechtigd om andere afdelingen en taken van MasterKey-Plus en van aan MasterKey-Plus verbonden ondernemingen binnen Europa op de persoon betrekking hebbende data door geven of ter beschikking te stellen. Zonder uw toestemming verleent Masterkey-Plus buiten de in het volgende genoemde gevallen tegenover rechtssubjecten en personen niet zijnde aan MasterKey-Plus verbonden ondernemingen (derden) geen toegang tot persoonlijke data.
Tegenover deden mogen persoonlijke gegevens bekend worden gemaakt om (1) de afwikkeling van overeenkomsten, waaraan u deel heeft, mogelijk te maken of dit kan voor andere doeleinden dan die in de voorwaarden zijn genoemd of voor doeleinden gebeuren, die in het met “persoonlijke gegevens” (of iets dergelijks) beschreven gedeelte van het registratie-/data-entry-formulier of in het kader van de telefonische registratieprocedure voor deze website werden doorgegeven, of om (2) zich aan wettelijke verplichtingen te kunnen houden, van MasterKey-Plus of een aan MasterKey-Plus verbonden onderneming.
Aan derden kunnen persoonlijke gegevens bekend worden gemaakt, om deze in staat te stellen, voor MasterKey-Plus of voor met MasterKey-Plus verbonden ondernemingen, in hun opdracht of op grond van een verzoek hun voorzieningen beschikbaar te kunnen stellen. In zo’n geval verzekert MasterKey-Plus door adequate maatregelen dat die derden de beginselen, die MasterKey-Plus met betrekking van de bescherming van persoonlijke gegevens hanteert, eveneens zullen respecteren en dat de ontvanger van dergelijke gegevens (1) persoonlijke gegevens slechts voor daarvoor geoorloofde doeleinden zal gebruiken, (2) persoonlijke gegevens slechts zal registreren en bewerken wanneer hij verzekert, deze tegen onbevoegd toegang zo goed mogelijk te beveiligen en voor wat protectie en toegang van persoonlijke gegevens betreft soortgelijke stringente maatregelen te hanteren en voorwaarden te formuleren en na te leven (3) de toepasselijke wettelijke voorschriften strikt zal naleven.
Voor zover persoonlijke gegevens in verband met deze website betreffende betaal-transacties (zoals bv. de betaling van abonnementstarieven) worden doorgegeven, is Masterkey-Plus gerechtigd, persoonlijke data aan derden door te geven, zijnde instituties voor de beoordeling van kredietwaardigheid respectievelijk zakelijk risico van aanstaande transacties, onder andere derden, die in een of ander vorm bezig zijn met preventie van criminaliteit, om te controleren, of aan de door u gepresenteerde creditcard of een ander betaalmiddel geen bezwaren verbonden zijn, of om misdaad te bestrijden, respectievelijk persoonlijke gegevens aan creditcard ondernemingen of andere in het internationaal betalingsverkeer werkzame instituties door te geven. Het kan mogelijk zijn dat aan deze derden doorgegeven gegevens naar de VS of een ander land buiten de Europese Economische Zone voor bewerking moeten worden doorgegeven. Sommige instituties hebben erop geattendeerd dat doorgegeven persoonlijke gegevens ook voor het vervaardigen van een advies met betrekking tot liquiditeit- en solvabiliteitsrisico’s of bedrogs(waarschijnlijkheids-)analyses voor MasterKey-Plus of andere derden, met wie u zakelijke relaties begint op te nemen, gebruikt kunnen worden.
MasterKey-Plus is gerechtigd, anonieme of generieke gegevens – met inbegrip van statistieken – zonder beperking te gebruiken, te bewerken, bloot te leggen, in verband waarmee u niet geïdentificeerd kunt worden.
U bent gerechtigd, MasterKey-Plus te verzoeken, derden, aan wie persoonlijke gegevens werden doorgegeven, desbetreffende correcties of doorhalingen mede te delen. Voor zover deze persoonlijke gegevens niet aan controle door MasterKey-Pluss onderhevig zijn, levert MasterKey-Plus alle inspanning, uw verzoek om dergelijke correcties en doorhalingen door te geven. Echter voor zover persoonlijke gegevens aan creditcard ondernemingen of andere in het internationaal betalingsverkeer werkzame instituties werden doorgegeven, is het onder omstandigheden nodig dat u, wanneer u de doorgegeven persoonlijke data gecorrigeerd of doorgehaald wilt krijgen, met deze rechtstreeks in contact treed. MasterKey-Plus kan geen enkel verantwoordelijkheid voor de correctie of doorhaling van persoonlijke gegevens overnemen, die (met uw toestemming) aan instituties ter beoordeling van kredietwaardigheid respectievelijk zakelijk risico van aanstaande transacties of aan in het internationaal betalingsverkeer werkzame instituties werd doorgegeven en die deze gegevens nodig hebben respectievelijk in wies macht ze terechtgekomen zijn en MasterKey-Plus wijst ieder verantwoordelijkheid dienaangaande af. MasterKey-Plus is in geen geval aansprakelijk voor ieder door zo’n derde uit te vaardigen correcte krediet- of andere risicoanalyse een ook niet voor enig daaruit voortvloeiend consequentie. MasterKey-Plus is ook niet verantwoordelijk dat persoonlijke gegevens in die vorm bekend worden gemaakt en gebruikt worden, zoals in het als “persoonlijke gegevens” (of iets dergelijks) beschreven gedeelte van het registratie-/data-entry-formulier of in het kader van het telefonische registratieprocedure voor deze website en in de onderhavige voorwaarden is voorzien.
Met uw toegang tot de website bevestigt u, en staat u toe dat MasterKey-Plus, aan MasterKey-Plus verbonden ondernemingen of hun service provider cookies up uw systeem mogen plaatsen, om uw bezoek aan de website te personaliseren en/of om meer over uw gebruiker- en browsing-gewoontes in ervaring te brengen, terwijl u deze website bezoekt. De cookie kan persoonlijke informatie over u bevatten en het kan gaan om een bestendige cookie of een single session cookie.

Vrijwaring

De gebruiker verklaart tegenover MasterKey-Plus, om MasterKey-Plus, de aan MasterKey-Plus verbonden ondernemingen en hun leidinggevend personeel, gemachtigden, medewerkers en service provider te vrijwaren tegen vorderingen op grond van verlies, kosten, procedures, schade, uitgave (onder andere met inbegrip van in redelijkheid gemaakte juridische kosten en uitgave) of aansprakelijkheidsvorderingen van welke aard dan ook, welke derden mogen ontstaan op grond van het niet in acht nemen van ieder verbod of beperking met betrekking tot activiteiten van de gebruiker tot deze website, zoals verwoord in de onderhavige voorwaarden, of een beloofde, een garantie of een toezegging van de gebruiker, die zijn verwoord in deze voorwaarden, en tegen alle vorderingen van een persoon ten aanzien van aangelegenheden, verantwoordelijkheden of verplichtingen, die MasterKey-Plus in deze voorwaarden heeft uitgesloten.
Zonder het algemene karakter van de vrijwaring daarmee te beperken verklaart de gebruiker tegenover MasterKey-Plus, de aan MasterKey-Plus verbonden ondernemingen en hun leidinggevend personeel, gemachtigden, medewerkers en service providers vrijwaring met betrekking tot alle vorderingen, aansprakelijkheidsvorderingen, kosten (met inbegrip van juridische kosten), uitgave, klachten en vorderingen tot schadevergoeding (voor directe, dan wel indirecte schade of vervolgschade) van welke aard dan ook, onafhankelijk van het feit of deze wel of niet bekend zijn, aannemelijk lijken of worden blootgelegd, en die op grond van het volgende ontstaan of op ieder wijze met het volgende samenhangen:
● ieder verboden of door beperkingen bepaalde gebruiker-content, die door de gebruiker wordt geüpload, of een voorziening van deze website door de gebruiker (met inbegrip van een verboden of door beperkingen bepaald gebruik van de website door de gebruiker);
● verlies, wissen, verwijderen, vervalsen of publiceren van gebruiker-content, die door de gebruiker werd geüpload;
● het gebruik van de gebruiker account op een wijze die niet is geoorloofd;
● afbreuk doet aan de veiligheid van de gebruiker account op grond van een nalaten bij het effectueren van de geheimhoudingsplicht van wachtwoorden, de gebruiker account of andere veiligheidsgegevens;
● en in betrekking tot alle daarmee samenhangende gevallen.

Hypertekst-links tot en vanaf deze website

U bent verplicht, de schriftelijke toestemming van de uitgever van deze website aan te vragen en in te winnen, voor u een link (outbound link) tot haar gaat plaatsen. Zgn. ‘Deep Linking’ is streng verboden. Alle links tot deze website (inbound links) moeten naar de homepage van de website wijzen, zij moeten duidelijk maken dat de website en de website-content van de website, die de link bevat, als separaat te identificeren zijn, en ze moeten verder duidelijk maken dat Masterkey-Plus eigenaar en/of uitgever van deze website is.
MasterKey-Plus of derden (met toestemming, zoals hier voorafgaand beschreven) kunnen hypertekst-links tot andere internet-websites of resources of van deze voorzien. De overname van dergelijke links tot deze website gebeurt uit vriendelijkheid en impliceert niet dat MasterKey-Plus positief staat met betrekking tot die andere website of ieder, of met betrekking tot de betreffende uitgever. MasterKey-Plus sommeert gebruiker, tijdens het browsen op hun, of op externe websites en resources, ‘commom sense’ te gebruiken. Sommige websites kunnen informatie bevatten, of gebruiker met websites verbinden, welke informatie bevatten, die eventueel als misplaatst of aanstootgevend kan worden ervaren. Externe websites kunnen hun eigen cookies aan gebruiker doorgeven, gegevens registreren en/of persoonlijke gegevens opvragen.
Tot stand brengen van verbinding tot externe websites door een gebruiker vindt plaats op eigen risico van de gebruiker.
Masterkey-Plus heeft de inhoud van externe websites of resources niet getoetst op juistheid en betrouwbaarheid van informatie, met deze website via links verbonden of waarop via deze website toegang wordt genomen of die links tot de website(s) van MasterKey-Plus bevatten. Masterkey-Plus ondersteunt geen inhoud, reclame, producten, support, voorzieningen of ander materiaal, die op zulke externe websites of ressources of via deze verkrijgbaar zijn en MasterKey-Plus is voor deze niet aansprakelijk. MasterKey-Plus is niet verantwoordelijk voor de juistheid, geldigheid, rechtmatigheid, respecteren van auteursrechten, betamelijkheid of andere eigenschap van materiaal of informatie, die op externe websites of resources verkrijgbaar zijn, en MasterKey-Plus sluit iedere uitdrukkelijk en stilzwijgend als mede overeengekomen geldige garantie daarvoor uitdrukkelijk uit. MasterKey-Plus is noch direct noch indirect aansprakelijk voor schade of verlies, die veroorzaakt werden of zogenaamd veroorzaakt werd door gebruikmaking van alle content, producten, support of voorzieningen, die op of via externe websites of resources ter beschikking staan, of door het vertrouwen op deze.
Zonder het in het voorafgaand genoemde te willen beperken, geeft MasterKey-Plus geen garantie of verzekering met betrekking tot de veiligheid van alle informatie (met inbegrip van creditcard informatie en andere persoonlijke informatie), waarvan het doorgeven aan een derde van de gebruiker onder omstandigheden aan de gebruiker wordt verzocht, en de gebruiker ziet af van alle vorderingen tegen MasterKey-Plus met betrekken tot zulke aangelegenheden.

Opzegging

Met uitzondering van een voorziening of een toegang, waarvoor een abonnementstarief opeisbaar is, kan de gebruiker zijn bijzondere gebruiksrechten voor voorzieningen van deze website en van andere website-content op ieder moment opzeggen, doordat hij/zij alle website-content wist, die hij van deze website heeft gedownload, en alle kopieën, die ergens zijn opgeslagen of geïnstalleerd. Het recht van de gebruiker tot gebruikmaking van de voorzieningen op deze website en van verdere website-content komt dadelijk te vervallen, met of zonder kennisgeving en naar het exclusief oordeel van MasterKey-Plus in het geval van het niet naleven van een of meerdere van deze voorwaarden door de gebruiker.
Wanneer een abonnement- of ander tarief van de gebruiker voor toegang tot deze website of een voorziening en van dezelfde opeisbaar is, moet de gebruiker MasterKey-Plus schriftelijk (of in een ander uitdrukkelijk toegestane vorm) zijn/ haar wens tot beëindiging van het abonnement mededelen. Voor zover er geen uitdrukkelijk andersluidende bepalingen met betrekking tot de bekwaamheid van de gebruiker voor opzegging of opzegtermijn aanwezig zijn, kan de gebruiker een abonnementsservice opzeggen doordat hij/zij Masterkey-Plus dat minstens drie volle maanden van tevoren mededeelt.
Masterkey-Plus kan de toegang van de gebruiker tot deze website of de registratie via deze website beëindigen, wanneer gedurende minstens 12 maanden (of gedurende een ander termijn, zoals van Masterkey-Plus aangegeven) geen toegang tot de gebruiker account plaats vindt of wanneer zich de gebruiker binnen zo’n termijn niet heeft ingelogd.
Masterkey-Plus behoudt het recht, toegang van de gebruiker tot deze website en/of zijn gebruiker account naar het oordeel van Masterkey-Plus op ieder moment, zonder kennisgeving van redenen daarvoor, op te zeggen (onder voorbehoud van restitutie van alle bedragen, die de gebruiker vooraf met betrekking tot zo’n toegang reeds heeft betaald). In die omstandigheden zal Masterkey-Plus in economisch verantwoorde wijze zich ervoor inspannen, een mededeling van opzegging aan de gebruiker naar het laatst bekende contact adres of e-mailadres te sturen.
Na een opzegging moet de gebruiker het gebruik van alle kopieën van website-content, die hij/zij in bezit heeft, vernietigen, en MasterKey-Plus kan de gebruiker-content van zo’n gebruiker verwijderen en/of wissen. Zonder het algemeen recht van MasterKey-Plus te willen beperken, gebruiker-content om welke redenen dan ook te wissen of toegang tot deze te weigeren, is MasterKey-Plus niet verplicht, gebruiker-content verder te voeren of mededelingen aan u of aan een derde door te sturen.

Overig

Wanneer enige bepaling uit deze voorwaarden niet uitvoerbaar blijkt te zijn zal deze niet uitvoerbare bepaling worden vervangen door een bepaling, die qua bedoeling de eerdere bepaling zo ver mogelijk benadert. Zulks tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.
Ongeacht uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid, die deel uitmaken van deze voorwaarden, kan geen vordering of klacht door een persoon tegen MasterKey-Plus of een aan MasterKey-Plus verbonden onderneming met betrekking tot deze website in verband met deze geïnitieerd worden, voor zover zo’n vordering of klacht niet binnen één (1) jaar na het ontstaan van de oorzaak van de klacht op weg gebracht en MasterKey-Plus schriftelijk medegedeeld werd.
Medewerkers en lasthebbers van MasterKey-Plus zijn niet tot wijziging van deze voorwaarden bevoegd. Uitingen van verkoopagenten of klantenservicemedewerkers, die in naam van MasterKey-Plus gebeuren, zijn niet als een wijziging van deze voorwaarden of als geautoriseerde en bindende uiting over deze website of de aard en kwaliteit van gepresenteerde producten of voorzieningen of andere website-content uit te leggen.
Telefoongesprekken met klantenhelpdesks, die naar deze website worden gepleegd, kunnen voor scholingsdoeleinden en voor doelen met betrekking tot kwaliteitsbewaking op geluidsapparatuur worden vastgelegd.

Elektronisch Aanbestedingssysteem
Algemene Voorwaarden

Wilco Lammers
Laatste wijziging: 28 november 2007

Versie 1.0: november 2007

© 2007 MasterKey-Plus B.V. – Alle rechten voorbehouden